Obchodní podmínky

Úvod

Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny služby poskytované webem Webemio, včetně, ale nikoli výhradně, tvorby webových stránek, správy webhostingu, SEO optimalizace, grafického designu, a dalších souvisejících služeb.

Definice Služeb

Služby zahrnují všechny činnosti a produkty, které Webemio nabízí svým klientům. Každá služba bude poskytována v souladu s individuálně dohodnutými specifikacemi.

Povinnosti Uživatele

Uživatel se zavazuje poskytnout veškeré potřebné informace a materiály nezbytné pro realizaci služeb. Uživatel nese odpovědnost za pravdivost, přesnost a zákonnost těchto informací a materiálů.

Platební Podmínky

Ceny za služby budou stanoveny v individuálních dohodách s klienty. Platby budou provedeny v souladu s dohodnutými termíny a metodami. V případě pozdní platby může Webemio účtovat příslušné poplatky za prodlení.

Dodací Lhůty

Dodací lhůty pro dokončení služeb budou stanoveny v individuálních smlouvách. Webemio se zavazuje dodržet tyto termíny, pokud nenastanou mimořádné okolnosti mimo kontrolu Webemia.

Autorská Práva a Duševní Vlastnictví

Výsledné produkty a služby, včetně všech grafických a textových materiálů, jsou chráněny autorskými právy. Webemio

si vyhrazuje právo použít vytvořené materiály pro své portfolio, pokud není dohodnuto jinak.

Omezení Odpovědnosti

Webemio nenese odpovědnost za přímé či nepřímé škody způsobené použitím nebo neschopností používat poskytnuté služby. Odpovědnost Webemia je omezena maximálně na částku zaplacenou za dané služby.

Změny a Stornování

Veškeré změny objednávek musí být oznámeny písemně. V případě stornování služby může být klientovi účtován storno poplatek v závislosti na fázi realizace projektu a vynaložených nákladech.

Důvěrnost a Ochrana Osobních Údajů

Webemio se zavazuje zachovávat důvěrnost všech osobních a obchodních informací svých klientů. Všechny osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Výjimečné Okolnosti

V případě výjimečných okolností, jako jsou přírodní katastrofy, politické nepokoje nebo jiné události mimo kontrolu Webemia, může dojít ke změně nebo zrušení poskytování služeb bez nároku na kompenzaci.

Závěrečná Ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od data jejich zveřejnění a mohou být kdykoliv změněny. O všech změnách bude klient informován s předstihem.